Richtlijnen en zorgstandaarden


Richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor een cliënt. Ze bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. Tegenwoordig zijn de aanbevelingen in de richtlijnen zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Richtlijnen zijn dus geen wettelijke voorschriften; het zijn inzichten en aanbevelingen die gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde patiënt’. Zorgverleners kunnen op basis van hun professionele autonomie afwijken van een richtlijn. Richtlijnen worden regelmatig aangepast.

Zorgstandaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professional handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.